As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Swadesh list for East Scandinavian

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Swadesh list of the languages Ethnologue lists as East Scandinavian[edit]

Note: Nynorsk and Jamtska are listed as West Scandinavian, together with Faroese, Icelandic and Norn.

Item 1-40[edit]

English Swedish <swe> Scanian <scy> Dalecarlian <dlc> Bokmål <nob> Danish <dan> Jutish <jut>
1 I jag [[|]] [[|]] jeg jeg [[|]]
2 thou
(singular)
du [[|]] [[|]] du du, De [[|]]
3 he han [[|]] [[|]] han han [[|]]
4 we vi [[|]] [[|]] vi vi [[|]]
5 you
(plural)
ni [[|]] [[|]] dere I [[|]]
6 they de [[|]] [[|]] de de [[|]]
7 this det här [[|]] [[|]] denne den det [[|]]
8 that det där [[|]] eðdar den den der [[|]]
9 here här [[|]] [[|]] her her [[|]]
10 there där [[|]] [[|]] der der [[|]]
11 who vem [[|]] ukin hvem hvem [[|]]
12 what vad [[|]] wen hvem hvad [[|]]
13 where var [[|]] [[|]] hvor hvor [[|]]
14 when när [[|]] [[|]] når hvornår [[|]]
15 how hur [[|]] [[|]] hvordan hvordan [[|]]
16 not inte, ej [[|]] [[|]] ikke ikke [[|]]
17 all alla [[|]] [[|]] alle al [[|]]
18 many många [[|]] mikkler mange mange [[|]]
19 some några, vissa [[|]] [[|]] noen nogen [[|]]
20 few [[|]] [[|]] [[|]]
21 other annan [[|]] [[|]] annen anden [[|]]
22 one ett, en [[|]] [[|]] en en [[|]]
23 two två [[|]] [[|]] to to [[|]]
24 three tre [[|]] [[|]] tre tre [[|]]
25 four fyra [[|]] [[|]] fire fire [[|]]
26 five fem [[|]] [[|]] fem fem [[|]]
27 big stor [[|]] [[|]] stor stor [[|]]
28 long lång [[|]] [[|]] lang lang [[|]]
29 wide bred, vid [[|]] [[|]] vid bred [[|]]
30 thick tjock, grov [[|]] [[|]] tjukk tyk [[|]]
31 heavy tung [[|]] [[|]] tung tung [[|]]
32 small liten [[|]] [[|]] liten lille [[|]]
33 short kort [[|]] [[|]] kort kort [[|]]
34 narrow trång [[|]] [[|]] trang snæver [[|]]
35 thin tunn [[|]] [[|]] tynn tynd [[|]]
36 woman kvinna [[|]] kelingg kvinne kvinde [[|]]
37 man
(adult male)
man, karl [[|]] kall mann mand [[|]]
38 man
(human being)
människa [[|]] [[|]] menneske menneske [[|]]
39 child
(a youth)
barn [[|]] [[|]] barn barn [[|]]
40 wife hustru, maka, fru [[|]] [[|]] hustru, kone hustru, kone [[|]]

Item 41-80[edit]

English Swedish <swe> Scanian <scy> Dalecarlian <dlc> Bokmål <nob> Danish <dan> Jutish <jut>
41 husband make, man [[|]] [[|]] ektemann, mann ægtemand, mand [[|]]
42 mother mor, mamma, moder [[|]] [[|]] mor moder [[|]]
43 father far, pappa, fader [[|]] [[|]] far fader [[|]]
44 animal djur [[|]] [[|]] dyr dyr [[|]]
45 fish fisk [[|]] [[|]] fisk fisk [[|]]
46 bird fågel [[|]] [[|]] fugl fugl [[|]]
47 dog <a domestic animal> hund [[|]] rakke hund hund [[|]]
48 louse lus [[|]] [[|]] lus lus [[|]]
49 snake orm [[|]] [[|]] orm, slange slange [[|]]
50 worm mask [[|]] [[|]] mark orm [[|]]
51 tree träd [[|]] [[|]] tre træ [[|]]
52 forest skog [[|]] [[|]] skog skov [[|]]
53 stick
(of wood)
pinne [[|]] [[|]] kjepp, pinne kæp [[|]]
54 fruit frukt [[|]] [[|]] frukt frugt [[|]]
55 seed frö [[|]] [[|]] frø frø [[|]]
56 leaf löv, blad [[|]] [[|]] løv, blad blad [[|]]
57 root rot [[|]] [[|]] rot rod [[|]]
58 bark
(of tree)
bark [[|]] [[|]] bark bark [[|]]
59 flower blomma [[|]] [[|]] blomst blomst [[|]]
60 grass gräs [[|]] [[|]] gress græs [[|]]
61 rope rep [[|]] [[|]] tau reb [[|]]
62 skin
(of a person)
hud, skinn [[|]] stsjinn hud hud [[|]]
63 meat
(as in flesh)
kött [[|]] [[|]] kjøtt kød [[|]]
64 blood blod [[|]] [[|]] blod blod [[|]]
65 bone ben [[|]] [[|]] bein ben [[|]]
66 fat
(noun)
fett [[|]] [[|]] fett fedt [[|]]
67 egg ägg [[|]] [[|]] egg æg [[|]]
68 horn horn [[|]] [[|]] horn horn [[|]]
69 tail svans [[|]] rumpa hale hale [[|]]
70 feather
(rather not down)
fjäder [[|]] [[|]] fjær fjer [[|]]
71 hair hår [[|]] [[|]] hår hår [[|]]
72 head huvud [[|]] skolle hode hoved [[|]]
73 ear öra [[|]] [[|]] øre øre [[|]]
74 eye öga [[|]] [[|]] øye øje [[|]]
75 nose näsa [[|]] nev nese næse [[|]]
76 mouth mun [[|]] [[|]] munn mund [[|]]
77 tooth
(rather not molar)
tand [[|]] [[|]] tann tand [[|]]
78 tongue tunga [[|]] [[|]] tunge tunge [[|]]
79 fingernail nagel [[|]] [[|]] negl negl [[|]]
80 foot fot [[|]] [[|]] fot fod [[|]]

Item 81-120[edit]

English Swedish <swe> Scanian <scy> Dalecarlian <dlc> Bokmål <nob> Danish <dan> Jutish <jut>
81 leg ben [[|]] [[|]] bein ben [[|]]
82 knee knä [[|]] [[|]] kne knæ [[|]]
83 hand hand [[|]] nevå hånd hånd [[|]]
84 wing vinge [[|]] [[|]] vinge vinge [[|]]
85 belly buk, mage [[|]] [[|]] mage mave [[|]]
86 guts inälvor [[|]] [[|]] tarm tarm [[|]]
87 neck hals, nacke [[|]] [[|]] hals, nakke hals [[|]]
88 back rygg [[|]] [[|]] rygg ryg [[|]]
89 breast bröst [[|]] [[|]] bryst bryst [[|]]
90 heart hjärta [[|]] [[|]] hjerte hjerte [[|]]
91 liver lever [[|]] [[|]] lever lever [[|]]
92 to drink dricka [[|]] [[|]] drikke drikke [[|]]
93 to eat äta [[|]] [[|]] ete, spise spise [[|]]
94 to bite bita [[|]] [[|]] bite bide [[|]]
95 to suck suga [[|]] [[|]] suge sutte [[|]]
96 to spit spotta [[|]] [[|]] spytte spytte [[|]]
97 to vomit kräkas, spy [[|]] [[|]] kaste opp, spy kaste op [[|]]
98 to blow
(as wind)
blåsa [[|]] [[|]] blåse blæse [[|]]
99 to breathe andas [[|]] [[|]] puste ånde [[|]]
100 to laugh skratta [[|]] [[|]] le le [[|]]
101 to see se [[|]] [[|]] se se [[|]]
102 to hear höra [[|]] [[|]] høre höra [[|]]
103 to know
(a fact)
veta [[|]] [[|]] vite vide [[|]]
104 to think tänka [[|]] [[|]] tenke tænke [[|]]
105 to smell
(sense odor)
lukta [[|]] [[|]] lukte lugte [[|]]
106 to fear frukta, rädas [[|]] [[|]] frykte frygte [[|]]
107 to sleep sova [[|]] [[|]] sove sove [[|]]
108 to live leva [[|]] [[|]] leve leve [[|]]
109 to die [[|]] [[|]] [[|]]
110 to kill döda, dräpa [[|]] ela, ev ijel drepe dræbe [[|]]
111 to fight slåss, strida [[|]] [[|]] kjempe, slåss kæmpe [[|]]
112 to hunt
(transitive)
jaga [[|]] [[|]] jage jage [[|]]
113 to hit slå [[|]] [[|]] slå slå [[|]]
114 to cut skära [[|]] [[|]] kutte, skjære skære [[|]]
115 to split dela, klyva [[|]] [[|]] dele, splitte splitte [[|]]
116 to stab
(or stick)
sticka [[|]] [[|]] stikke stikke [[|]]
117 to scratch
(an itch)
klia [[|]] [[|]] klø kradse [[|]]
118 to dig gräva [[|]] [[|]] grave grave [[|]]
119 to swim simma [[|]] simma svømme svømme [[|]]
120 to fly flyga [[|]] [[|]] fly flyve [[|]]

Item 121-160[edit]

English Swedish <swe> Scanian <scy> Dalecarlian <dlc> Bokmål <nob> Danish <dan> Jutish <jut>
121 to walk [[|]] [[|]] [[|]]
122 to come komma [[|]] [[|]] komme komme [[|]]
123 to lie
(as on one's side)
ligga [[|]] [[|]] ligge ligge [[|]]
124 to sit sitta [[|]] [[|]] sitte sidde [[|]]
125 to stand stå [[|]] [[|]] stå stå [[|]]
126 to turn
(change direction)
svänga, vända [[|]] [[|]] snu dreje [[|]]
127 to fall
(as in drop)
falla [[|]] [[|]] falle falde [[|]]
128 to give ge [[|]] [[|]] gi give [[|]]
129 to hold
(in one's hand)
hålla [[|]] [[|]] holde holde [[|]]
130 to squeeze klämma [[|]] [[|]] klemme, presse presse [[|]]
131 to rub gnida [[|]] [[|]] gni gnide [[|]]
132 to wash tvätta [[|]] [[|]] vaske vaske [[|]]
133 to wipe torka, rensa [[|]] [[|]] tørke viske [[|]]
134 to pull dra [[|]] [[|]] dra trække [[|]]
135 to push trycka, putta [[|]] [[|]] trykke skubbe [[|]]
136 to throw kasta [[|]] [[|]] kaste kaste [[|]]
137 to tie knyta, binda [[|]] [[|]] binde, knyte binde [[|]]
138 to sew sy [[|]] [[|]] sy sy [[|]]
139 to count räkna [[|]] [[|]] telle tælle [[|]]
140 to say säga [[|]] [[|]] si sige [[|]]
141 to sing sjunga [[|]] [[|]] synge synge [[|]]
142 to play leka, spela [[|]] [[|]] leke, spille spille [[|]]
143 to float flyta [[|]] [[|]] flyte flyde [[|]]
144 to flow rinna [[|]] [[|]] renne, strømme strømme [[|]]
145 to freeze frysa [[|]] [[|]] fryse fryse [[|]]
146 to swell svälla [[|]] [[|]] svulme svulme [[|]]
147 sun sol [[|]] [[|]] sol sol [[|]]
148 moon måne [[|]] tunggel måne måne [[|]]
149 star stjärna [[|]] [[|]] stjerne stjerne [[|]]
150 water vatten [[|]] [[|]] vann vand [[|]]
151 to rain regna [[|]] [[|]] regne regne [[|]]
152 river flod, å [[|]] [[|]] elv flod [[|]]
153 lake sjö [[|]] [[|]] sjø [[|]]
154 sea
(as in ocean)
hav [[|]] [[|]] hav hav [[|]]
155 salt salt [[|]] [[|]] salt salt [[|]]
156 stone sten [[|]] [[|]] stein sten [[|]]
157 sand sand [[|]] [[|]] sand sand [[|]]
158 dust damm [[|]] [[|]] støv støv [[|]]
159 earth
(as in soil)
jord [[|]] [[|]] jord jord [[|]]
160 cloud moln [[|]] muoln sky sky [[|]]

Item 161-207[edit]

English Swedish <swe> Scanian <scy> Dalecarlian <dlc> Bokmål <nob> Danish <dan> Jutish <jut>
161 fog dimma [[|]] [[|]] tåke tåge [[|]]
162 sky himmel [[|]] [[|]] himmel himmel [[|]]
163 wind
(as in breeze)
vind [[|]] [[|]] vind vind [[|]]
164 snow snö [[|]] [[|]] snø sne [[|]]
165 ice is [[|]] [[|]] is is [[|]]
166 smoke rök [[|]] [[|]] røyk røg [[|]]
167 fire eld [[|]] [[|]] ild ild [[|]]
168 ashes aska [[|]] [[|]] aske aske [[|]]
169 to burn
(intransitive)
brinna [[|]] [[|]] brenne brænde [[|]]
170 road väg [[|]] [[|]] vei vej [[|]]
171 mountain berg [[|]] bjärr fjell bjerg [[|]]
172 red röd [[|]] [[|]] rød rød [[|]]
173 green grön [[|]] [[|]] grønn grøn [[|]]
174 yellow gul [[|]] [[|]] gul gul [[|]]
175 white vit [[|]] [[|]] hvit hvid [[|]]
176 black svart [[|]] [[|]] sort, svart sort [[|]]
177 night natt [[|]] [[|]] natt nat [[|]]
178 day
(daytime)
dag [[|]] [[|]] dag dag [[|]]
179 year år [[|]] [[|]] år år [[|]]
180 warm
(as in weather)
varm [[|]] warm varm varm [[|]]
181 cold
(as in weather)
kall [[|]] [[|]] kald kold [[|]]
182 full full [[|]] [[|]] full fuld [[|]]
183 new ny [[|]] [[|]] ny ny [[|]]
184 old gammal [[|]] [[|]] gammel gammel [[|]]
185 good god, bra [[|]] [[|]] god god [[|]]
186 bad ond, dålig [[|]] [[|]] dårlig dårlig [[|]]
187 rotten
(as, a log)
rutten [[|]] [[|]] råtten rådden [[|]]
188 dirty smutsig [[|]] [[|]] møkkete, Expression:skitten snavset [[|]]
189 straight rak [[|]] [[|]] rett lige [[|]]
190 round rund [[|]] kringlun rund rund [[|]]
191 sharp
(as a knife)
vass [[|]] [[|]] skarp skarp [[|]]
192 dull
(as a knife)
slö [[|]] [[|]] sløv stump [[|]]
193 smooth slät, len [[|]] [[|]] glatt glat [[|]]
194 wet våt [[|]] [[|]] våt våd [[|]]
195 dry
(adjective)
torr [[|]] [[|]] tørr tør [[|]]
196 right
(correct)
rätt, riktig [[|]] [[|]] korrekt, riktig rigtig [[|]]
197 near nära [[|]] [[|]] nær nær [[|]]
198 far avlägsen, fjärran [[|]] [[|]] fjern fjern [[|]]
199 right
(side)
höger [[|]] [[|]] høyre højre [[|]]
200 left
(side)
vänster [[|]] [[|]] venstre venstre [[|]]
201 at hos, vid [[|]] [[|]] ved ved [[|]]
202 in i [[|]] [[|]] i i [[|]]
203 with
(accompanying)
med [[|]] [[|]] med med [[|]]
204 and och [[|]] [[|]] og og [[|]]
205 if om [[|]] [[|]] om, hvis, dersom hvis [[|]]
206 because eftersom, ty [[|]] [[|]] fordi fordi [[|]]
207 name namn [[|]] [[|]] navn navn [[|]]